ZPZ Złomex SA UE

loga ue zpz złomex sa ue

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne


Wdrożenie innowacyjnej technologii rozdrabniania i separacji odpadów w celu odzysku metali o wysokich parametrach jakościowych.

Projekt polega na wdrożeniu nowej technologii będącej efektem prac własnych Wnioskodawcy, która ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej. Na podstawie wdrożenia zostanie uruchomiona produkcja znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP towarów.

Nowa technologia zatytułowana: „Układ technologiczny do rozdrabnia i separacji odpadów, umożliwiający odzysk wysokojakościowych metali z całych pojazdów” została stworzona przez zespół pracowników firmy ZPZ ZŁOMEX S.A. jako odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynku.

Celowość realizacji projektu wynika w szczególności z faktu, iż z punktu widzenia inżynierii wytwarzania, dla wyprodukowania współczesnych produktów zaspokajających potrzeby klientów wykorzystuje się coraz większą ilość niejednorodnych materiałów i metod ich zespalania.

Produkty te cechują się relatywnie krótszym okresem życia. Jednocześnie, malejące zasoby surowców naturalnych, zmuszają do poszukiwania surowców z niższym udziałem stali. Tym samym coraz większe znaczenie nabierają procesy recyklingu zwane metalurgią wtórną. Analiza struktury wytwarzanych przedmiotowych odpadów (na bazie własnego doświadczenia w działalności) pozwoliła Spółce zidentyfikować oczekiwania klientów w obszarze zarówno odbiorców usługi przetworzenia odpadów, jak i w zakresie odbiorców produktów możliwych do uzyskania z procesu przetworzenia (odzysku/recyklingu) odpadów.

Cel projektu

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wdrożona nowa technologia produkcji złomu wsadowego o znacząco ulepszonych parametrach jakościowych i technologicznych, pozyskiwanego ze złomowanych wraków pojazdów. Przedmiotem inwestycji, polegającej na wdrożeniu nowej technologii będzie nowy układ, umożliwiający przetwarzanie odpadów trudno przetwarzalnych, z niższym udziałem stali, występujących w zagregowanych strukturach niehomogenicznych. Zarówno technologia, jak i produkty końcowe w tym usługa recyklingu będą nowe względem dotychczasowych produktów i technologii przedsiębiorstwa.

Wydatki ogółem: 16 486 539,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000 PLN

Mamy najlepsze ceny w całym regionie!