Polityka Prywatności Złomex Surowce

Polityka Prywatności Złomex Surowce

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nasza firma zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe. Administratorem tych danych osobowych jest „ZŁOMEX SUROWCE” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Igołomska 27, 31-983 Kraków, Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297032; NIP: 6783047988; REGON: 12061669100000.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: zarzad@zlomex.com.pl lub pisemnie na podany powyżej adres.

2. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować daną osobę fizyczną, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Dane są przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane i tylko przez niezbędny okres czasu.

Zobowiązujemy się do ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz w ustawą oochroniedanychosobowych z dnia 10 maja 2018 r.(tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r.,Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność zgromadzonych danych oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Stosujemy odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa oraz rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu wyłączenia ujawnienia tych danych osobom nieuprawnionym. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

3. JAKIE DANE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY

Korespondencja przy pomocy komunikatorów, mailowa i tradycyjna.

W przypadku wymiany z naszą firmą za pośrednictwem komunikatorów (w tym zamieszczonych na stronie www), poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, która nie jest związana zawartą umowa lub ze świadczonymi przez nas lub na naszą rzecz usługami, przetwarzamy dane osobowe o nadawcach i adresatach tej korespondencji, zawarte w jej treści, w tym w szczególności dane kontaktowe.

Są to dane pozyskane w trakcie kontaktu z pracownikami naszej firmy drogą mailową lub telefoniczną, podając przy tym dobrowolnie swoje dane (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) lub też poprzez wprowadzenie przez użytkowników danych w formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce „Kontakt” (imię, nazwisko, adres e-mail).

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu, dokumentowania ustaleń, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków czy rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w przypadku kontaktu za pomocą komunikatora internetowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO).

W pozostałych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Korespondencja przechowywana jest przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, nie dłużej jednak niż 10 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Marketing oraz tworzenie bazy klientów.

W celu promowanie naszych usług, rozwoju działalności gospodarczej oraz zdobycia kontraktów handlowych prowadzimy bezpośredni marketing własnych usług. W tym celu budujemy bazę danych potencjalnych klientów i kontrahentów. Wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz osobowych, członków Zarządu osób prawnych, prokurentów oraz ich pełnomocników a także pracowników naszych kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów. Możemy dysponować następującymi danymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres działalności gospodarczej.

Dane te otrzymujemy od Państwa przy nawiązaniu relacji gospodarczych. Wykorzystujemy także dane osobowe ogólnie dostępne w publicznych rejestrach (CEiDG, rejestr przedsiębiorców KRS) a także dane wskazane na stronach internetowych lub portalach i serwisach społecznościowych wykorzystywanych do kontaktów zawodowo-biznesowych.

Przetwarzamy zebranych danych dla celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. marketingu bezpośredniego. Wykorzystujemy dane osobowe w granicach dobrego zwyczaju handlowego, w celu bezpośredniej odpowiedzi na przesłane nam pytanie, tj. poinformowania o naszej ofercie lub o jej szczegółach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia RODO).

Aby dotrzeć do klienta z ofertą często stosujemy działania marketingowe polegające na wysyłaniu wiadomości e-mail lub kontaktujemy się telefonicznie. W takim wypadku podstawą naszych działań jest Państwa zgoda lub zamówienie informacji handlowej. W przypadku, kiedy przesyłamy informację handlową drogą elektroniczną osobie fizycznej (poczta e-mail), zgoda może być wyrażona poprzez udostępnienie nam w tym celu identyfikujący państwa adresuelektronicznego. W tym zakresie działamy zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniuusługdrogąelektroniczną.

W związku z prowadzoną działalnością możemy zbierać także dane osobowe w innych sytuacjach, np. podczas spotkań, konferencji czy poprzez wymianę wizytówek. Robimy to w celu zainicjowania lub utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 10 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przyjęcia odpadów metali od osób fizycznych (art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

Nasza Spółka prowadzi punkt zbierania odpadów metali. Przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, na podstawie art. 102 ust. 2 ustawy o odpadach jesteśmy zobowiązani do wypełniania formularza przyjęcia odpadów. Formularz ten zawiera m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady. Osoba ta jest obowiązana do okazania dowodu osobistego (lub innego dokumentu) w celu potwierdzenia jej tożsamości. Dane te uzyskujemy od Państwa.

Wskazane dane przetwarzamy więc w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO). Informujemy, że jesteśmy zobowiązani odmówić przyjęcia odpadów metali w przypadku, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia okazania dokumentu tożsamości.

Zebrane dane osobowe (uwidocznione w formularzu przyjęcia odpadów metali) przechowujemy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono (art. 102 ust. 5 ustawy o odpadach).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi poniżej. Ponadto, informujemy, że zebrane i uwidocznione w formularzu dane osobowe możemy przekazać na żądanie organów przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei.

Prowadzenie ewidencji odpadów

Spółka, jako posiadacz odpadów, jest zobowiązany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Ewidencję odpadów w przypadku posiadaczy odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

 • karty przekazania odpadów,
 • karty ewidencji odpadów,
 • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W celu wypełnienia wskazanego obowiązku prawnego, zbieramy dane osobowe wskazane w art. 68 ustawy o odpadach oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, tj. w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, w tym wykonującego usługę transportu odpadów, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres miejsca prowadzenia działalności;
 • numer rejestrowy, o którym mowa wart. 54 ust. 1 ustawy o odpadach
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami oraz adres zamieszkania lub siedziby, o ile przekazanie odpadów odbywa się z udziałem tych podmiotów;
 • imię i nazwisko osoby sporządzającej – w przypadku karty ewidencji odpadów;
 • numerach rejestracyjnych środków transportuodpadów.

Dane te zbieramy od Państwa. Wykorzystujemy także dane osobowe ogólnie dostępne w publicznych rejestrach (CEiDG, rejestr przedsiębiorców KRS) a także dane wskazane na stronach internetowych lub portalach i serwisach społecznościowych wykorzystywanych do kontaktów zawodowo-biznesowych.

Wskazane dane przetwarzamy więc w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), wskazanego w ustawie o odpadach.

Zebrane dane osobowe (uwidocznione w formularzu przyjęcia odpadów metali) przechowujemy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono (art. 72 ust. 1 ustawy o odpadach).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi poniżej. Ponadto, zebrane dane osobowe (ujęte w ewidencjach) jesteśmy zobowiązani do udostępniania organom uprawnionym do przeprowadzania kontroli na ich żądanie. Dodatkowo, możemy je przekazać Marszałkowi województwa, jeżeli w drodze decyzji zobowiąże nas do ich przedłożenia w określonych przesłankach.

Nawiązywanie i realizowanie stosunków gospodarczych (umowa) z osobami fizycznymi.

W przypadku nawiązywania relacji biznesowych z osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą oraz w formie spółek cywilnych, przetwarzamy dane osobowe naszych kontrahentów a także ich pełnomocników, tj. imię, nazwisko, nr PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza także nazwę przedsiębiorstwa, NIP, REGON, oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej. Dane te otrzymujemy od Państwa przy nawiązaniu relacji gospodarczych bądź też pobieramy je z publicznych rejestrów (np. CEIDG), w zakresie niezbędnych do podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy współpracy, posiadamy dane wskazane nam przy zawarciu umowy. Podanie tych informacji jest dobrowolne i nie jest wymagane przez przepisy prawa. Jednak bez ich wskazania nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy. Możemy także uzyskiwać i przetwarzać Państwa dane ujawnione w publicznych rejestrach (CEIDG).

Dysponować możemy także innymi, podanymi przez Państwo danymi, w tym danymi kontaktowymi. Są to informacje opcjonalne i nie mają wpływu na zawarcie umowy. Znając jednak numer telefonu czy adres e-mail możemy szybko skontaktować się w sprawie wykonania umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia oraz wykonania umowy wiążącej naszą firmę z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO)
 • zapewnienia komunikacji pomiędzy nami. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) polegający na wymianie informacji, przekazywaniu informacji, prowadzeniu korespondencji w związku z wykonywana działalnością gospodarczą;
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez nas umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
 • stworzenia bazy kontrahentów i klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest rozwój jego firmy poprzez stworzenie możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez naszą firmę umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Po tym upływie czasu możemy przechowywać Państwa dane dla celów marketingowych, chyba, że zgłosi Pani/Pan sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Nawiązywanie i realizowanie stosunków gospodarczych (umowa) ze spółkami prawa handlowego – osoby kontaktowe i wskazane do wykonywania Umowy

W przypadku nawiązywania relacji biznesowych ze spółkami prawa handlowego przetwarzamy dane osobowe wspólników spółek osobowych, członków Zarządu, prokurentów oraz pełnomocników. Dane te otrzymujemy od Państwa przy nawiązaniu relacji gospodarczych bądź też pobieramy je z publicznych rejestrów (np. CEIDG, KRS). Obejmują one imię, nazwisko, nr PESEL, numer telefonu, adres e-mail.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych wskazanych do negocjowania oraz wykonywania łączącej nas umowy. W tym przypadku Państwa dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę, w związku z prowadzonymi negocjacjami zmierzającymi do zawarcia Umowy bądź w związku z realizacją i wykonaniem umowy łączącej Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę z administratorem.

Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas obejmuje służbowe dane kontaktowe.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy handlowej wiążącej naszą firmę z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz Państwa pracodawcy / zleceniodawcy. Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu naszej firmie sprawnego bieżącego wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO),
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową handlową z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez naszą firmę umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Po tym upływie czasu możemy przechowywać Państwa dane dla celów marketingowych, chyba, że złoży Pani/Pan sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych zbieramy dane osobowe kandydatów do pracy, w zakresie określonym przepisami prawa pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia kandydatury.

Jeżeli złożone do naszej firmy dokumenty czy formularze zawierają także inne, wykraczające poza kodeks pracy informacje (np. zdjęcie), podstawą przetwarzania danych będzie Państwa dobrowolna zgoda. Zakładamy, że jeżeli przekazujecie Państwo nam swoje dokumenty aplikacyjne to jesteście zainteresowani udziałem w procesie rekrutacji i w ten sposób wyrażacie zgodę na przetwarzania dodatkowo podanych danych osobowych.

Jeżeli chcielibyście Państwo, aby zgłoszone aplikacje mogły być przez nas wykorzystane w toku innych procesów rekrutacyjnym, prosimy o wskazanie tej okoliczności poprzez formułę „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych”

Dane przechowujemy do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub, w przypadku zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych lub rekrutacji spontanicznej, przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku, w którym zostały nam przekazane. W każdym przypadku możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym kodeksu pracy, związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO).

4. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych, podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, takich jak organy publiczne i służby porządkowe.

Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, prawne, doradcze oraz organizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Dane te możemy przekazać także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów e-mail, operatorom płatności (banki), podmiotom nabywającym wierzytelności (w przypadku braku zapłaty).

Ponadto:

 • W przypadku przyjmowania odpadów metali od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, zebrane dane osobowe możemy przekazać na żądanie organów przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei.
 • Dane osobowe objęte ewidencją odpadów jesteśmy zobowiązani do udostępniania organom uprawnionym do przeprowadzania kontroli na ich żądanie. Dodatkowo, możemy je przekazać Marszałkowi województwa, jeżeli w drodze decyzji zobowiąże nas do ich przedłożenia w określonych przesłankach.
 • Zebrane w ramach stacji demontażu pojazdów dane osobowe przekazujemy organowi rejestrujący pojazdy właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu (Dane objęte zaświadczeniem o demontażu pojazdu – przekazywane w terminie 7 dni od daty sporządzenia).
 • W przypadku danych objętych monitoringiem, jesteśmy zobowiązani:
  • zapewnić wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowaniaodpadówdostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufność,
  • udostępnić utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

5. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

W każdym czasie mają Państwo dostęp do posiadanych przez nas danych osobowych, tj. mają Państwo prawo żądać informacji o przetwarzanych danych oraz żądać kopii danych osobowych.

Ponadto, mają Państwo prawo żądania ich

 • sprostowania,
 • usunięcia
 • ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem,
 • uzyskania kopii swoich danych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach jedynie wtedy, kiedy wykażemy że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO.

6. INNE INFORMACJE

Poza wskazanymi powyżej przypadkami, przekazane dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OOSBOWYCH DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

polityka tzw. cookies

W związku z prowadzeniem strony internetowej i udostępnianiem usług internetowych, nasza firma stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, np. na Państwa komputerze, laptopie, iPad, smartphonie. Serwery mogą odczytać te dane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu.

Chcielibyśmy poinformować, że przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możliwa jest jednak w każdym czasie zmiana ustawień dotycząca plików Cookiem, np. poprzez:

 • blokowanie automatyczne obsługi plików cookies,
 • bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu.

Bardziej szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu: tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wersja językowa), przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji) a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Klientów oraz osób korzystających z Serwisu, w tym do ulepszenia funkcjonowania Serwisu. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora.

Możemy gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujecie Państwo dostęp do naszej strony internetowej, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę.