Złomex Surowce UE

loga ue złomex surowce ue

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne


Wdrożenie bezemisyjnego procesu przerobu złomu wielkogabarytowego z wyeliminowaniem procesu ogniowego

Projekt dotyczy wdrożenia linii technologicznej do przerobu złomu wielkogabarytowego z pominięciem procesu ogniowego, który polega na wprowadzeniu innowacji w procesie przerobu złomu. Innowacja ta opiera się na zmianie w funkcjonowaniu linii prasonożycy, między innymi poprzez zastosowanie bocznego zgniotu, co umożliwi bardziej ekologiczny i efektywny przerób złomu. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli wyeliminować całkowicie proces spalania.

Rozwiązanie będzie jedynym na rynku, niewykorzystującym procesu przepalania lancą tlenową – czyli ograniczającym emisję niekorzystnych dla środowiska substancji powstających w procesach tradycyjnych. Linia wykorzystywać będzie również ekologiczne maszyny zasilane silnikiem o napędzie elektrycznym. Uzyskany w wyniku zastosowania innowacyjnego procesu produkt będzie się charakteryzował podwyższoną gęstością oraz niedostępną na rynku czystością. Dzięki temu finalnie wytworzone produkty utracą status odpadu. Poprawa parametrów uzyskanego złomu wsadowego będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe oraz wymagania klientów.

W ramach projektu Wnioskodawca zamierza przeprowadzić prace związane z nabyciem i instalacją poszczególnych elementów składowych linii technologicznej oraz przeprowadzić prace techniczne, prawne i organizacyjne umożliwiające wdrożenie technologii i rozpoczęcie produkcji.

Cel projektu

W wyniku realizacji inwestycji, polegającej na wdrożeniu nowej bezemisyjnej technologii przerobu złomu wielkogabarytowego z wyeliminowaniem przepalania lancą tlenową, możliwe będzie uruchomienie produkcji nowej jakości złomu wsadowego. Dotychczasowi klienci spółki wskazywali, że oprócz masy nasypowej materiałów zasadniczy wpływ na sprzedaż ma niski wskaźnik zanieczyszczeń.

Rynek odbiorców oczekuje czystego produktu, który pozwala uzyskać lepsze parametry podczas procesów stalowniczych. Dotychczasowe technologie pozwalają na wytwarzanie surowca o zawartości zanieczyszczeń wynoszącej powyżej 3%. Przy zastosowaniu opracowanej technologii możliwe jest wyprodukowanie towaru o mniejszym zanieczyszczeniu, który tym samym traci status odpadu i uzyskuje status surowca. Jakościowy wsad wymaga mniejszego wkładu energetycznego w dalszym procesie przerobu, dzięki czemu jest bardziej pożądany na rynku. Wdrożenie nowej technologii pozwoli na poprawę parametrów nowych produktów. Przede wszystkim, zwiększona zostanie masa nasypowa powstającego złomu wsadowego (typ W2, W5, W7, W8).

Wydatki ogółem: 10 377 304,01 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 669 786,80 PLN

Mamy najlepsze ceny w całym regionie!